DBTAs Vedtægter

Vedtægter for Danish Business Travel Association

Seneste revision 27. marts 2014

§ 1. Foreningens navn

Stk. 1.

Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2. Idegrundlag og målsætning

Stk. 1.

Foreningens ide og formål er på tværs af brancheskel at udveksle erfaringer inden for rejsevirksomhed og at koordinere DBTA’s møder og aktiviteter.

§ 3. Foreningens krav for optagelse

Stk. 1.

Medlemskab er begrænset til de erhvervsvirksomheder og institutioner, hvor der er en afdeling der arbejder med travel management (fx indkøb, rejseafdeling, HR, økonomi og andre). Virksomheden repræsenteres af en person som i det følgende benævnes TMB (Travel & Meeting Buyer). Der tillades navngivne TMB substitutter i det omfang de er beskæftiget med rejseområdet i medlemsvirksomheden.

Stk. 2.

Indmeldelse sker gennem skriftlig kontakt til Sekretariatet.

Stk. 3.

Leverandører af ydelser i forbindelse med rejser kan blive TMS (Travel & Meeting Supplier) medlem. Leverandører som har en nordisk ansvarlig repræsentation i Sverige, Norge eller Finland kan også optages som medlem af DBTA.

Stk. 4.

TMS medlemmer repræsenteres ved et navngivet medlem samt eventuelt en navngiven substitut. Der tillades en ekstra navngiven substitut såfremt virksomhedens aktiviteter har en stor geografisk spredning.

Stk. 5.

Den/de bureauansatte medarbejdere i et TMB medlems virksomhed kan kun deltage i foreningens møder og som substitut for TMB.

Stk. 6

Der vil være mulighed for at TMB og TMS medlemmer afholder møder uden at begge grupper skal være inviteret.

§ 4. Fastsættelse af kontingent

Stk. 1.

Medlemskontingentet for henholdsvis TMB og TMS medlemmer fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Det er en betingelse for udøvelse af stemmeret, at kontingentet er betalt.

Hvis ikke andet besluttes vil forbrugerprisindekset blive anvendt som en årlig justering af medlemskontingentet.

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Stk. 2

Indkaldelse til ordinær generalforsamling indeholdende dagsorden for denne skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til TMB og TMS medlemmernes arbejdssted.

Stk. 3

På samme måde som nævnt i stk. 2 kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

Stk. 4.

Stemmeret er forbeholdt TMB medlemmer.

§ 6. Generalforsamling – beslutningsgrundlag

Stk. 1 

Enhver lovlig generalforsamling – ordinær og ekstraordinær – indkaldes efter bestyrelsens beslutning, eller såfremt en tredjedel af TMB medlemmerne ved skriftlig begæring herom til bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen drager herefter omsorg for at indkaldelse sker i henhold til reglerne i § 5 stk. 2 gældende for den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.

Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt der ikke møder 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer på

generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen på lovmæssig vis inden 3 uger til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 2 måneder efter den første generalforsamling. Vedtægtsændringsforslaget kan herefter vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3.

Såfremt der på generalforsamlingen fremsættes begæring herom, foregår personvalg ved skriftlig afstemning. Afstemning herom sker ved håndsoprækning.

Stk. 4.

Stedfortrædere for TMB kan kun deltage i generalforsamlingen, såfremt de er officielt tilmeldt foreningen som substitutter, og hvis TMB ikke selv kan deltage. Stedfortræderen kan kun afgive stemme ved fuldmagt.

§ 7. Dagsorden for generalforsamling

Stk. 1

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter i prioriteret rækkefølge:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter
  5. Valg af 1 revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Budget og fastsættelse af kontingent for TMB og TMS
  8. Eventuelt

Stk. 2.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling i marts måned, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før dato for afholdelse af generalforsamlingen. Evt. forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 8. Valg af formand og bestyrelse  

Stk. 1.

Generalforsamlingen vælger en formand. Herudover vælger generalforsamlingen en bestyrelse på minimum 2 og maksimum 4 TMB medlemmer.

Stk. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 3.

Desuden vælges hvert år 2 TMB suppleanter. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen for et afgående medlem, vil forblive medlem af bestyrelsen indtil det tidspunkt, hvor det afgående medlem ville have været på valg. Suppleanter har møderet.

Stk. 4.

Formanden og 1(2) bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Stk. 5.

Inden foreningens ordinære generalforsamling vælger TMS blandt egne medlemmer for en 2-årig periode 2 repræsentanter, samt 1 suppleant, til foreningens bestyrelse. Et medlem er på valg i lige år og et medlem på valg i ulige.

TMS bestyrelsesmedlemmerne  kan kun være menige medlemmer, men har stemmeret på lige vilkår med TMB bestyrelsesmedlemmer i foreningens bestyrelse.

Navnene på TMS bestyrelsesmedlemmerne vil blive bekendtgjort på generalforsamlingen under dagsordenens pkt. 4. Suppleanter har møderet.

§ 9. Formandens og bestyrelsens bemyndigelse samt foreningens sekretariat

Stk. 1.

Til varetagelse af foreningens daglige drift har bestyrelsen i 1994 oprettet et sekretariat, der ledes af en af foreningen lønnet sekretariatschef.

Stk. 2.

Foreningen forpligtes udadtil ved bestyrelsen, der således tegner foreningen og er beslutningsdygtig. Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og medlemsmøder er konfidentielle. Undtagelser herfra skal godkendes af bestyrelsen. Det er kun bestyrelsen, der har ret til at udtale sig til offentligheden på foreningens vegne. Bestyrelsen kan vælge at delegere denne beføjelse.

Stk. 3.

Bestyrelsen er til enhver tid bemyndiget til at indhente skriftlig accept fra medlemmerne på beslutningsforslag. Reglerne for skriftlig afstemning følger vedtægterne for medlemsbeslutninger i øvrigt, jfr. § 6, stk. 2.

Stk. 4.

Såfremt der i bestyrelsen opstår en inhabilitetssituation, kan bestyrelsen med almindeligt stemmeflertal udelukke et eller flere bestyrelsesmedlemmer fra et eller flere møder.

Stk. 5

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 6

Bestyrelsen udarbejder og vedligeholder foreningens Værdigrundlag og sikrer at gamle såvel som nye medlemmer er orienteret om dette.

§ 10. Foreningens økonomiske anliggender

Stk. 1

Kassereren sørger for at kontingent opkræves rettidigt og er ansvarlig for bogføring, udbetalinger m.v. i forbindelse med foreningens regnskab.

Formanden skal attestere alle af kassereren udfærdigede og betalte bilag. Ved væsentlige afvigelser fra budgettet skal bestyrelsen informeres.

Kassereren vælges/udpeges af bestyrelsen.

Stk. 2.

Den af foreningen valgte revisor er forpligtet til ved regnskabsårets afslutning at konstatere beholdningens tilstedeværelse samt at revidere regnskabet. Kassereren forelægger regnskabet på den ordinære generalforsamling.

Inden fremsendelse af regnskabet til Told & Skat attesteres dette af en ekstern revisor.

Stk. 3.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 4.

Bestyrelsen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med kassereren. 

§ 11.  TMB og TMS udvalg

Stk. 1.

Foreningens bestyrelse kan efter behov nedsætte udvalg.

Stk. 2.

Udvalg fremkommer med forslag til aktiviteter og informerer bestyrelsen herom. Intet udvalg eller ingen enkeltperson kan indgå forpligtende aftaler uden bestyrelsens godkendelse.

Såfremt aftaler indeholder direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for foreningen, skal disse forhåndsgodkendes af bestyrelsen.

§ 12. Udelukkelse af foreningen

Stk. 1.

Ved graverende brud på foreningens Værdigrundlag kan der efter bestyrelsens beslutning blive tale om påtale eller ophævelse af medlemskabet.

Stk. 2.

Virksomheder som på grund af ophævelse af medlemskabet er udelukket fra foreningens aktiviteter kan ikke kræve godtgørelse for betalt kontingent.

§ 13. Opløsning af foreningen

Stk. 1.

Til opløsning af foreningen kræves, at der på to på hinanden følgende generalforsamlinger er samme majoritet som ved ændring af vedtægterne.

Stk. 2.

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af evt. gæld deles den resterende formue ligeligt mellem de til den tid værende TMB og TMS medlemmer.