DBTAs Værdigrundlag

Formål med Værdigrundlaget

DBTA´s Værdigrundlag er et sæt regler for den måde hvorpå foreningens medlemmer forventes at agere, når disse repræsenterer DBTA eller handler på vegne heraf.
Værdigrundlaget angiver desuden foreningens forventninger til adfæren medlemmerne imellem.
Hensigten er, at værne om både medlemmernes og foreningens integritet, samt at tilsikre et professionelt og ærligt samspil både mellem medlemmer og parter udenfor foreningen.
Værdigrundlaget afløser ikke almindelig sund fornuft, men er supplement hertil.
Ved optagelse i DBTA accepterer medlemmet efterlevelse af nærværende regelsæt som en betingelse for sit medlemsskab.

Foreningens formål

DBTA er en ”non profit” netværksorganisation hvis primære formål er vidensdeling mellem ligestillede medlemmer.
Det er desuden hensigten at DBTA, via den til enhver tid siddende bestyrelse, kan fungere som medlemmernes ambassadør i relevante branchespørgsmål af generel interesse.
DBTAs indtægter skal alene dække foreningens drift samt tilgodese en bæredygtig udvikling af foreningen i et langsigtet perspektiv for derigennem at opfylde DBTAs mål og vision til den enkelte medlemsvirksomheds bedste.

Deltagelse

For at bidrage til opfyldelsen af foreningens formål forventes det, at medlemmerne på en ærlig, loyal og professionel vis:

 • deler erfaringer og ekspertise i DBTA.
 • aktivt tager del i DBTAs løbende arbejde i f.eks. udvalg, arbejdsgrupper o.l.
 • jævnligt møder frem til arrangementer tilrettelagt af DBTA.
 • tilegner sin aktivitet til arragementer, hvor det faglige indhold er dominerende.

Handlemåde

For at efterleve disse forventninger skal medlemmer:
• respektere fortrolighed i alt information indhentet via DBTA og dennes medlemmer.
• alene give information, der ikke har til hensigt at vildlede.
• undgå forhold, rundhåndethed og arrangementer, der undertrykker fri konkurrence.
• til enhver tid kunne stå inde for sin egen habilitet i forhold til foreningens gøremål.
• undgå at bruge foreningen eller sit medlemskab til personlig vinding.
DBTA Værdigrundlag, DBTAs sekretariat, 01.11.2010.

Indbyrdes konkurrence

DBTA´s medlemmer repræsenterer erhvervsvirksomheder, som hver især kan ligge i indbyrdes konkurrence på deres respektive markeder. DBTA forventer, at medlemmer ikke anvender foreningen eller sit medlemskab til at påvirke sådanne konkurrenceforhold.
Som medlem i DBTA skal man derfor være særlig opmærksom på, at:

 • DBTA ikke er en markedsplads. Markedsføring af medlemsvirksomhedens produkter eller ydelser må alene ske, hvis det indgår som integreret programpunkt i et af DBTA tilrettelagt arrangement, eller via andre kanaler godkendt af bestyrelsen.
 • Rekruttering af medarbejdere fra en DBTA medlemsvirksomhed bør ske med behørig respekt for dennes daglige drift.

Sanktionsmuligheder

Den øverste myndighed i DBTA er bestyrelsen. Alene bestyrelsen kan træffe afgørelse om sanktioner ved brud på Værdigrundlaget.

 • Graverende brud på Værdigrundlaget kan medføre en påtale fra bestyrelsen eller i værste fald ophævelse af medlemskabet.
 • Ved påtale fra bestyrelsen forventes overtrædende medlem at tage skridt imod korrektion af den adfærd, som medførte påtalen. Desuden forudsættes forseelsen ikke at blive gentaget.
 • Ved ophævelse af medlemskabet på grund af brud på Værdigrundlaget kan virksomheden ikke kræve godtgørelse for betalt kontingent.
 • Bestyrelsens afgørelse er endegyldig.
 • Oplysninger om sagsforløbet vil blive givet til medlemmerne.
 • Bestyrelsen har mulighed for ved given anledning at vurdere et medlem inhabil.